Ο αντιδήμαρχος Στ. Γκιουρτζής απαντά στον Μ. Χαλκίδη για το θέμα των καθαριστών/καθαριστριών στα σχολεία

Απάντηση σε όσα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο συνδυασμός “Δύναμη ανατροπής – Νέα σελίδα” του Μ. Χαλκίδη δίνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αλεξάνδρειας και ο αντιδήμαρχος Στ. Γκουρτζής.

Στην ανακοίνωση του συνδυασμού “Δύναμη ανατροπής – Νέα σελίδα” υπήρχε το ερώτημα περί “εργασιακού μεσαίωνα” στο Δήμο Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα στους καθαριστές των σχολείων.

Στην απάντησή του ο αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας αναφέρει τα ακόλουθα:

Σχετικά με το θέμα των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει προκύψει μετά από δημοσίευμα τοπικού ειδησεογραφικού site ενημερώνουμε τους πολίτες ότι:

1. Με την Αρίθμ 33/2006 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ 33/2006 ΦΕΚ 280/2006 Α) αποφασίστηκε η αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.

2. Στις 12/6/2018 δημοσιεύτηκε ο Ν.4547 (ΦΕΚ102 Α) όπου σύμφωνα με το άρθρο 115 αναφέρεται ότι: «Μέχρι τη λήξη της ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές -καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2)διδακτικών ετών.»

3. Η διαδικασία πρόσληψης των καθαριστών/καθαριστριών για τα σχολεία των Δήμων όλης της Επικράτειας, εκκινείται όταν καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση ο φορέας χρηματοδότησης που τα τελευταία χρόνια είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).

4. Στις 28/8/2018 με το Αρ.Πρωτ. 604/155/28980 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ( Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ) πρός τις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Επικράτειας, μας ενημερώνει ότι η αρμοδιότητα για την πρόσληψη των καθαριστών/καθαριστριών παραμένει για τα δύο ακόμη διδακτικά έτη (2018-2019) στο Υπουργείο Παιδείας και αναμένεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ώς συμβαλλόμενου μέρους για τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

5. Στις 3/9/2018 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 3794/2018 τεύχος Β η αρίθμ.140251/Γ4 απόφαση του Υπουργού Παιδείας σύμφωνα με την οποία ορίζεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως συμβαλλόμενο μέρος για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

6. Στις 4/9/2018 με το Αρ.Πρωτ.604/159/29464 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) προς τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων Επικράτειας ενημερώνονται οι Σχολικές Επιτροπές για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα κάτωθι:

α) ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές-καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2) διδακτικών ετών.

β) το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης για το σχολικό έτος 2018-2019 το οποίο θα συμπεριληφθεί στη μεταξύ μας σύμβαση, θα κυμανθεί ΑΥΣΤΗΡΑ στο εγκεκριμένο ποσό του 2017-2018, προσαυξημένο σύμφωνα με την τροποποίηση του ύψους αμοιβής των καθαριστών-στριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου ΚΥΑ 7867/1-9-2017 (ΦΕΚ 3083/2017 Β)

7. Με την υπ.αρίθμ. 7867/6-9-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3083/2017 Β) καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/καθαριστριών των σχολείων σε 2230,04 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες) εφόσον το σχολείο λειτουργεί με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.

8. Στις 7/9/2018 συνεδριάζει εκτάκτως η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Α) Προκήρυξη των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας με ΣΜΕ & Β) Συγκρότηση και ορισμός 3μελούς Επιτροπής για την επιλογή των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας για το διδακτικό έτος 2018-2019.» όπου ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε:

Α) η πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για 46 σχολικές μονάδες

Β) η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη των καθαριστριών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Γ) η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στις Σχολικές Μονάδες, στο Δημοτικό Κατάστημα, στο site του Δήμου και η κατάθεση των δικαιολογητικών από 11/9/2018 εώς και 17/9/2018

Δ) ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής επιλογής καθαριστριών.

9. Στις 21/9/2018 συνεδριάζει εκτάκτως η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Α) Προκήρυξη των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας με ΣΜΕ & Β) Συγκρότηση και ορισμός 3μελούς Επιτροπής για την επιλογή των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας για το διδακτικό έτος 2018-2019.» όπου ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε:

Α) η πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για 7 σχολικές μονάδες

Β) η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη των καθαριστριών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Γ) η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στις Σχολικές Μονάδες, στο Δημοτικό Κατάστημα, στο site του Δήμου και η κατάθεση των δικαιολογητικών απο 24/9/2018 έως και 26/9/2018

Δ) ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής επιλογής καθαριστριών.

10. Με τις αριθμ. 43/2018 και 26/2018 αποφάσεις των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η πρόσληψη των καθαριστριών των οποίων η σύμβαση ορίστηκε με έναρξη από 1/10/2018 εώς και 30-6-2019.

Από τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, προκύπτουν αυτονόητα τα εξής συμπεράσματα:

1. Η σύμβαση μίσθωσης έργου με τις καθαρίστριες θα μπορούμε να συναφθεί από τις 1/9/2018 και όχι από τις 1/10/2018 μόνο εφόσον η Υπουργική Απόφασή ορισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ώς φορέα χρηματοδότησης θα είχε εκδοθεί στα τέλη Ιουλίου του 2018 ώστε η ενημέρωση που έλαβε χώρα από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ προς τις Σχολικές Επιτροπές τον Σεπτέμβριο 2018 για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης αυτών, θα ήτο στις αρχές του Αυγούστου 2018 ώστε να γίνουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

2. Όσον αφορά την αναφορά των 10 μηνών, δηλαδή ενός διδακτικού έτους της ΚΥΑ 7867/6-9-2017 (ΦΕΚ 3083/2017 Β), αυτή έχει ώς σκοπό να καθορίσει το ύψος της αμοιβής βάζοντας ως βάση των αριθμό των αιθουσών. Συνεπώς καθορίζει το ύψος της αμοιβής για κάποια καθαρίστρια που μπορεί να είναι αυξημένο ή μειωμένο ανάλογα με τις αίθουσες του σχολείου και όχι την διάρκεια της σύμβασης.

Ιστορικό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου προηγούμενων ετών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Διδακτικό έτος 2014-2015: Σύμβαση από 1/9/2014 εώς 30/6/2015 – Πρόεδρος κ. Γρηγόριος Στεργιόπουλος

Διδακτικό έτος 2015-2016: Σύμβαση από 1/10/2015 εώς 30/6/2016 – Πρόεδρος κ. Μόσχος Κυτούδης

Διδακτικό έτος 2016-2017: Σύμβαση από 1/10/2016 εώς 30/6/2017 – Πρόεδρος κ. Μόσχος Κυτούδης

Διδακτικό έτος 2017-2018: Σύμβαση από 1/10/2017 εώς 30/6/2018 – Πρόεδρος κ. Μόσχος Κυτούδης

Διδακτικό έτος 2018-2019: Σύμβαση από 1/10/2018 εώς 30/6/2019 – Πρόεδρος κ. Στέφανος Γκιουρτζής

Ιστορικό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου προηγούμενων ετών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Διδακτικό έτος 2014-2015: Σύμβαση από 1/9/2014 εώς 30/6/2015 – Πρόεδρος κ. Δημήτριος Συρόπουλος

Διδακτικό έτος 2015-2016: Σύμβαση από 1/10/2015 εώς 30/6/2016 – Πρόεδρος κ. Δημήτριος Συρόπουλος

Διδακτικό έτος 2016-2017: Σύμβαση από 1/10/2016 εώς 30/6/2017 – Πρόεδρος κ. Δημήτριος Συρόπουλος

Διδακτικό έτος 2017-2018: Σύμβαση από 1/10/2017 εώς 30/6/2018 – Πρόεδρος κ. Δημήτριος Συρόπουλος

Διδακτικό έτος 2018-2019: Σύμβαση από 1/10/2018 εώς 30/6/2019 – Πρόεδρος κ. Στέφανος Γκιουρτζής

Όσον αφορά την δυνατότητα που δόθηκε με το άρθρο 115 του Ν.4547 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο διδακτικά έτη, οι δύο Σχολικές Επιτροπές στις αποφάσεις τους έλαβαν υπόψιν ότι:

α) ο προσδιορισμός “ενιαία” κατάρτιση αναφέρεται στο ενιαίο πλαίσιο κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της τροπολογίας και όχι στο τύπο και στη διάρκεια της σύμβασης και

β) αυτό θα αναιρούσε ένα από τα βασικά δικαιολογητικά πρόσληψης που είναι η βεβαίωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου και θα αφορούσε τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για το διδακτικό έτος 2018-2019 και θα δέσμευε την επιτροπή για τη συνέχιση με την ίδια καθαρίστρια και το επόμενο διδακτικό έτος 2019-2020 σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του Διευθυντή.

Για το διδακτικό έτος 2019-2020 είναι ήδη ορισμένη η διαδικασία πρόσληψης όπως αναφέρεται στο από 4/9/2018 με Αρ.Πρωτ.604/159/29464 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).

Ώς εκ τούτου για το διδακτικό έτος 2019-2020 δίδεται η δυνατότητα όλες οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες να γίνουν έγκαιρα και να συναφθούν οι συμβάσεις απο τις 1/9/2019 εφόσον διασφαλιστεί έγκαιρα και η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Κρίσιμο σημείο που πρέπει να αναφερθεί και μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι προκάτοχοί μου, είναι ότι η ροή της χρηματοδότησης απο το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δεν γίνεται σε μηνιαία βάση αλλά συνήθως ανά τρίμηνο.

Το ποσό που αποστέλλεται κάθε φορά, αφορά αποκλειστικά τους μήνες εργασίας για τους οποίους έχει παράσχει τις υπηρεσίες του ο κάθε εργαζόμενος. Παρόλα αυτά, οι Σχολικές Επιτροπές καταβάλουν στο ακέραιο εμπρόθεσμα τη μισθοδοσία των καθαριστριών κάθε μήνα.

Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπαμε αλλά και ούτε θα επιτρέψουμε να χαθούν χρήματα που αφορούν την καθαριότητα των Σχολικών μας Μονάδων από αναίτιες καθυστερήσεις.

Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους πολίτες του Δήμου, ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την Διοίκηση των δύο Σχολικών Επιτροπών, επιθυμία τόσο δική μου αλλά και όλων των μελών των δύο Διοικητικών Συμβουλίων, όπως αυτές αποτυπώνονται σε κάθε συνεδρίαση που αφορά την πρόσληψη των καθαριστριών στον ευαίσθητο τομέα της σχολικής κοινότητας είναι η έγκαιρη κάθε φορά πρόσληψη αυτών η οποία όμως εξαρτάται και ορίζεται από αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης της χώρας.

Θέση δική μου αλλά και όλης της Δημοτικής Αρχής είναι να δοθεί η δυνατότητα από το αρμόδιο Υπουργείο η πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας όλων των σχολείων σε όλους τους Δήμους της χώρας, βάζοντας ένα οριστικό τέλος σε μια επίπονη γραφειοκρατική διαδικασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *