ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳΘεοῦἘπίσκοπος καὶΜητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς

καὶἈποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶΚαμπανίας

πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶτὸν εὐσεβῆλαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

«Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Ἰορδάνῃ ἦλθε βαπτισθῆναι».

Τό τρίτο βῆμα τῆς πορείας του πρός τόν ἄνθρωπο καί τή σωτηρία του κάνει σήμερα ὁ Χριστός. Τό πρῶτο βῆμα ἦταν ἡ ἐνανθρώπησή του καί ἡ Γέννηση του στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, τήν ὁποία ἑορτάσαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες. Βῆμα ἐνδεικτικό τῆς μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο τόσο ἀγάπησε, ὥστε «ἐκένωσεν ἑαυτόν μορφήν δούλου μορφήν, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου γενόμενος», ὅπως ὑπέροχα τό διατυπώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Τό δεύτερο βῆμα ἦταν ἡ περιτομή μέ τήν ὁποία ἔδειξε ὅτι δέν ἦλθε «καταλῦσαι τόν νόμον ἤ τούς προφῆτας, ἀλλά πληρῶσαι», καί ἔδωσε πρῶτος αὐτός ὑπόδειγμα ὑπακοῆς στόν θεῖο νόμο.

Καί σήμερα κάνει τό τρίτο βῆμα. Ἔρχεται στόν Ἰορδάνη καί βαπτίζεται ἀπό τόν πρόδρομό του, τόν ἅγιο Ἰωάννη, γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἔγινε «ἄνθρωπος ὁμοιοπαθής ἡμῖν», γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ μᾶς «ἐκτός ἁμαρτίας». 

Δέν εἶχε ἀνάγκη νά βαπτισθεῖ ὁ Χριστός, ὅπως βαπτίζονταν οἱ ἄνθρωποι, ἐξομολογούμενοι τίς ἁμαρτίες τους στόν ἅγιο Ἰωάννη. Δέν εἶχε ἀνάγκη νά βαπτισθεῖ ὁ Χριστός, γιατί δέν εἶχε ἁμαρτίες. Ἦταν ὁ ἀναμάρτητος Θεός, ὁ «πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος». Ὅμως κάνει τό τρίτο αὐτό βῆμα καί ἔρχεται στόν Ἰορδάνη.Ἔρχεται γιά νά βρεθεῖ κοντά στούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι δέχονται τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου, μετανοοῦν, ἐξομολογοῦνται καί βαπτίζονται, γιατί γι᾽ αὐτό ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά καλέσει «ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν». Ἔρχεται γιά νά ἁγιάσει τά ὕδατα μέ τήν παρουσία του καί νά τά μεταβάλλει σέ ὕδατα καθάρσεως καί ἁγιασμοῦ ψυχῶν καί σωμάτων. Ἔρχεται γιά νά κάνει τούς ἀνθρώπους μετόχους τῆς θείας ἐπιφανείας, ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται μέ τή φωνή τοῦ Θεοῦ-Πατρός, πού ὁμολογεῖ ὅτι ὁ ἐν τοῖς ὕδασι τοῦ Ἰορδάνου βαπτιζόμενος εἶναι ὁ Υἱός του ὁ ἀγαπητός, καί μέ τήν παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος «ἐν εἴδει περιστερᾶς».

«Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Ἰορδάνῃ ἦλθε βαπτισθῆναι».

Τό τρίτο βῆμα τοῦ Χριστοῦ πού συντελεῖται σήμερα μέ τό βάπτισμά του, λίγο πρίν νά ἀρχίσει τό κήρυγμά του στούς ἀνθρώπους, ὑπενθυμίζει καί σέ μᾶς πού πανηγυρικά ἑορτάζουμε τή μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων, τήν ἀνάγκη νά βαδίσουμε πρός τόν Χριστό. Νά βαδίσουμε ὄχι μόνο σωματικά ἀλλά καί ψυχικά καί πνευματικά. 

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη μας, «ἐταπείνωσεν ἑαυτόν» καί «ἔκλινε» τήν κεφαλή του ἐνώπιον τοῦ Προδρόμου γιά νά λάβει τό βάπτισμα. Ἔκανε τή δική του θεία πορεία γιά νά μᾶς συναντήσει. Δέν περίμενε στόν θρόνο του γιά νά πᾶμε ἐμεῖς νά τόν συναντήσουμε καί νά μᾶς χαρίσει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἦλθε Ἐκεῖνος σέ μᾶς καί μᾶς πρόσφερε τή σωτηρία. Περιμένει ὅμως καί ἀπό ἐμᾶς, περιμένει ἀπό τόν καθένα μας, νά βαδίσει πρός Ἐκεῖνον, ἐάν θέλει πράγματι νά γίνει μέτοχος τῆς σωτηρίας πού μᾶς προσέφερε. Περιμένει καί ἀπό ἐμᾶς νά κάνουμε τρία βήματα, ἀνάλογα μέ ἐκεῖνα πού ἔκανε ὁ Ἴδιος. Καί τά βήματα αὐτά εἶναι ἡ εἰλικρινής μετάνοια, εἶναι ἡ ἀπόφαση νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή ἐφαρμόζοντας τό θέλημα καί τίς ἐντολές του καί εἶναι ἀκόμη ἡ θέλησή μας νά μείνουμε κοντά του ὁμολογώντας καί ἐμεῖς ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Κύριός μας καί ὁ Θεός μας.

Ὁ Χριστός περιμένει ἀπό ὅλους μας νά κάνουμε αὐτά τά βήματα, γιά νά μᾶς δώσει τή χάρη καί τήν ἀπολύτρωση· γιά νά μᾶς καθάρει ἀπό τά ἑκούσια καί τά ἀκούσια ἁμαρτήματά μας· γιά νά μᾶς ἀναδείξει τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας καί κληρονόμους τῆς αἰωνίου βασιλείας του.

Ἄς μήν ἀφήσουμε τόν Χριστό νά μᾶς περιμένει, ἀλλά ἄς βαδίσουμε πρός συνάντησή του καί ἄς τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς φωτίσει μέ τό φῶς του καί νά καθαρίσει τίς ψυχές μας μέ τή χάρη του.

Διάπυρος πρός τόν ἐν τοῖς ρείθροις Ἰορδάνου βαπτισθέντα Κύριον εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.