Διαγωνισμός για την “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας”, προϋπολογισμού 208.076,49 ευρώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας” για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προϋπολογισμού 208.076,49 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

  • Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  • Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  • Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ. Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  • Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κιρτικίδου Ευθυμία
  • E-mail: kirtikidou@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
  • Κωδικός NUTS: EL521

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού, όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση – ανακατασκευή μιας υφιστάμενης παιδικής χαράς σε δημοτικό πάρκο της κοινότητας Επισκοπής και η δημιουργία τριών νέων παιδικών χαρών σε δημοτικούς χώρους του Δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα στις κοινότητες Κυψέλης, Ξεχασμένης και Προδρόμου, η οποία θα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις ΕΝ1176 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7-2014), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ 1177, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της μελέτης, για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της καθαρής προϋπολογιζόμενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρω και επτά λεπτών (3.356,07).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 30 ημέρες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 154719, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 07.02.2022και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 06.03.2022 και ώρα 15:00 μ.μ.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Ο
Δήμαρχος


Παναγιώτης Γκυρίνης

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *